افغانستان

اهداف ایجاد مجله موفقیت افغانستان

توسط افغانستان, مجله موفقیت افغانستاندر 2018-02-27

گروه انگیزشی “مجله موفقیت افغانستان” اهداف گروه: 1- ساخت پادکست های انگیزشی 2- ساخت کتاب های صوتی از بهترین کتاب های موفقیت و توسعه فردی با لهجه های شیرین مناطق مختلف افغانستان 3- افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی 4- کشف استعداد های بالقوه جوانان افغانستانی و به فعل رساندن آن 5- اموزش های فن بیان […]

    سبد خرید