موفقیت

15 تفکری که شما را به سمت موفقیت هدایت میکنند

توسط مجله موفقیت افغانستان, موفقیتدر 2021-01-02

15 تفکری که شما را به سمت موفقیت هدایت میکنند 1. هر روز یک هدیه است زندگی فوق العاده ارزشمند است اما در یک لحظه میتواند به بدترین ها تبدیل بشه. وقتی این اصل را ملکه ذهنتان کردید، دیگر امکان ندارد ساعات پر ارزش روزانه تان را به دفع الوقت بگذرانید. ایده هایتان را دنبال میکنید و […]

    سبد خرید